Start O nas

Szkoła kształci i wychowuje w oparciu o podstawę programową kształcenia specjalnego. Zakres treści nauczania odpowiada indywidualnym potrzebom edukacyjnym i możliwościom  psychofizycznym Ucznia.

Nauczanie odbywa się w oparciu o zasady stosowanej analizy zachowania i regułę „małych kroków” w budowaniu nowych umiejętności.

W ramach zajęć Uczniowie rozwijają umiejętności komunikacyjne, poznawcze, społeczne  a także sprawność w samoobsłudze  i  osobistą zaradność. Podczas wycieczek edukacyjno – poznawczych poznają przyrodę, najbliższe otoczenie, środowisko społeczno – kulturalne, włączają się w życie środowiska lokalnego.

Proces wychowawczy w szkole opiera się na osobowej relacji Nauczyciela i Ucznia oraz na świadectwie życia dawanym Uczniom przez Nauczycieli -  ich otwarciu się na obecność i działanie Boga, szczególnie w osobie Jezusa Chrystusa, w codziennej pracy i życiu. Drogowskazem w pracy jest osoba i życie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, który ze słabości, bezradności, poczucia odrzucenia i braku uczynił drogę do Boga zgodnie ze słowami św. Pawła: Moc  w słabości się doskonali (por. 2 Kor 12, 9).

Wychowanie religijne Uczniów ma na celu otwieranie ich na poznanie Boga i Jego Miłości tak, by potrafili nawiązywać relację z Nim bez lęków i uprzedzeń.

Obejmuje wprowadzenie do modlitwy i uczestniczenia we Mszy świętej,  przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych – spowiedzi i Komunii świętej, przekazywanie dostosowanych do możliwości każdego Dziecka elementów wiedzy religijnej, rekolekcje.

Opiekę duszpasterską w szkole, duchowe wsparcie dla Uczniów, Nauczycieli i Rodziców zapewnia Prefekt Szkoły.

W ramach współpracy szkoły z Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po Kroku”, metodycy Centrum dzielą się swoją wiedzą z Rodzicami i Nauczycielami, prowadzą szkolenia kadry, podnosząc skuteczność pracy zespołów terapeutycznych.